ŠTK

SZTPŠ – ŠTK – boccia

Športovo technické komisie (ŠTK) zriaďuje SZTPŠ pre športové odvetvie, ktoré zväz organizačne zabezpečuje. ŠTK je odbornou, stálou komisiou SZTPŠ, ktorá zodpovedá za celkovú činnosť a rozvoj daného športového odvetvia.
Viac o právach a povinnostiach ŠTK nájdete v Štatúte ŠTK SZTPŠ. Táto smernica nadobudla platnosť a účinnosť jej schválením na zasadnutí VV SZTPŠ dňa 6.9.2013.

Kontakt: stkboccia@gmail.com

www.sztps.sk

Zloženie ŠTK – boccia (schválené na ŠTK 11. 1. 2022)

Predseda:
Mgr. Martina Kinčešová (martina.kincesova@gmail.com)
Členovia:
Bc. Róbert Ďurkovič (robo.durkovic@gmail.com)
Mgr. Matúš Grega (matus.grega82@gmail.com)
Jozef Blažek (blazek@omdvsr.sk)
Klasifikátorka:
Mgr. Patrícia Skovajsová (stkboccia@gmail.com)

 

Reprezentačný tréner
Mgr. Martin Gabko – reprezentačný tréner (martin.gabko@gmail.com)
Hlavná rozhodkyňa
Mgr. Martina Kinčešová (martina.kincesova@gmail.com)

 

Smernice ŠTK
Súťažný poriadok:
Zápisnice:
Dokumenty na stiahnutie: