Martin Benčat

Meno a priezvisko Martin Benčat
Bydlisko Pezinok
Kategória BC1, Tímy BC1/2
Klub OMD v SR – Boccian
V reprezentácii od