ŠTK

SZTPŠ – ŠTK – boccia

Športovo technické komisie (ŠTK) zriaďuje SZTPŠ pre športové odvetvie, ktoré zväz organizačne zabezpečuje. ŠTK je odbornou, stálou komisiou SZTPŠ, ktorá zodpovedá za celkovú činnosť a rozvoj daného športového odvetvia.
Viac o právach a povinnostiach ŠTK nájdete v Štatúte ŠTK SZTPŠ. Táto smernica nadobudla platnosť a účinnosť jej schválením na zasadnutí VV SZTPŠ dňa 6.9.2013.

www.sztps.sk

Zloženie ŠTK – boccia (schválené na ŠTK 27.11.2015)

Predseda:
Pavel Král (pavekral@gmail.com)
Členovia:
Róbert Ďurkovič (robert.durkovic@gmail.com)
Mgr. Matúš Grega
PaedDr. Daniel Hamšík (hamsik@gmail.com)
Jozef Blažek (blazek@omdvsr.sk)

 

Reprezentačný tréner
Mgr. Martin Gabko – reprezentačný tréner (martin.gabko@gmail.com)
Hlavná rozhodkyňa
Mgr. Martina Kinčešová (martina.kincesova@gmail.com)

Mgr. Martin Gabko – reprezentačný tréner (martin.gabko@gmail.com)

Smernice ŠTK
Súťažný poriadok:
Zápisnice:
Dokumenty na stiahnutie: